KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA I POLSKI

Radiowe przemówienie wygłoszone przez O. Korneliana Dende, OFMConv.
w runach programu GODZINY RÓŻAŃCOWEJ O. JUSTYNA
26-ty sierpień, 1990

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA I POLSKI
(Ks. Prof. St. Wielgus)

Witam Was Zacni Rodacy i Miłe Rodaczki staropolskim Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W rozmowie z wielu ludźmi można usłyszeć stwierdzenie, że zasadniczo nikt nie spodziewał się tak szybkich i tak głębokich zmian w Polsce. Wydawało się, że naród polski skazany jest na wieloletnie bojowanie o wolność i niepodległość.
Opatrzność Boża ma jednak inne drogi. Prawdę tę wyraża piękne polskie
przysłowie, że po krzywych liniach Pan Bóg pisze prosto. Nadto, okazało się, że
Polska ma wielu przygotowanych i ofiarnych ludzi, którzy mogli przejąć ster rządów
w swoje ręce. Ludzi tych kształtował Kościół przez swoje instytucje, miedzy
innymi precz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydal on 40 tys. absolwentów.
Rozeszli się oni po kraju, podejmując uczciwa pracę — w przeszłości nie zawsze
docenianą. Dziś są poszukiwani do służby w Polsce i zagranicą, zwłaszcza w
dyplomacji. W Polsce mają oni ważne zadanie, by wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej
woli przezwyciężyć gorzkie owoce sowietyzacji mentalności, która daje znać o sobie
w stosunku ludzi do pracy, do własności, do drugiego człowieka, do państwa.
Gościmy dziś w ośrodku Godziny Różańcowej Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. Stanisława Wielgusa, który opowie nam o tym, jak KUL służy Kościołowi i Polsce. Stąd tytuł pogadanki brzmi:

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA I POLSKI

Ks. Prof. Stanisław Wielgus: Zaslugi KUL dla Polski i Kościoła

Gdy w roku 1918 Polska odzyskała niepodległość po ptnad sto lat trwającej niewoli, biskupi polscy założyli w Lublinie uniwersytel katolicki. Była to uczelnia stworzona na wzór uniwersytetów katolickich, powołanych przez Stolicę Apostolska Po to, by łącząc ze sobą najnowsze osiągnięcia nauki z doktryna i wiara chrześcijańską dały światu pełna wizje człowieka, zawierająca nie tylko jego wymiar "naturalny, lecz także wymiar nadprzyrodzony; traktująca go nie jako zwierze tylko (jak to czyniły pozytywizm, scjentyzm i marksizm), ale przede wszystkim jako stworzenie Boże o godności wyjątkowej, posiadające duszę nieśmiertelna..

Od 72 lar istnieje KUL na polskiej ziemi - i zgodnie ze swoja dewiza — "Deo et Patriae" — służy Bogu i Ojczyźnie. Razem z polskim narodem przeżywał chwile dobre i złe, razem z nim był prześladowany przez różnego rodzaju okupantów. Mimo prześladowań, rnimo wielorakich napaści, kontrybucji i szykan pozostał wierny Chrystusowi i Polsce przez calu swoją historie.
Bardzo trudno ocenić wszystkie zasługi KUL dla polskiego narodu i Kościoła. Tylko Bóg widzi je w całej pełni. Tylko On może ocenić dobro, które polskiemu, i nie tylko polskiemu, społeczeństwu dali ludzie wykształceni w tym uniwersytecie: teologowie, filozofowie, prawnicy, psychologowie, socjologowie, ekonomiści, pedagodzy, historycy i filologowie, ci wszyscy, którzy prezentujqc wysoki poziom naukowy wiernie zachowywali jednocześnie ewangeliczne wartości, rozwijali je i rozpowszechniali.
Przez ostatnie 45 lat Polacy w kraju poddani byli zmasowanej, szczegółowo zaplanowanej i konsekwentnie realizowanej ateizacji. Miliony spośród nich stawiano przed gwałcący ich podstawowe prawa alternatywa: Chrystus albo kariera zawodowa czy polityczna. W miliony polskich dzieci i młodzieży usiłowano wpoić ateistyczny światopogląd. Służyły temu środki masowego przekazu, szkoły, wojsko i rozmaite urzędy. Miliony nauczycieli, dziennikarzy, prawników, urzędników, milicjantów, oficerów i przedstawicieli innych grup społecznych rozliczano bezwzględnie z każdego pójścia do kościoła, ze slubu kościelnego, z chrztu, z posyłania dzieci na religię i z każdego przyznania się do Chrystusa. Ludzie, realizujący obca polskiej kulturze ideologie, dążyli konsekwentnie do społeczeństwu, które zamiast Chrystusa czcić będzie wodzów rewolucji, a zamiast przekazania miłości za najważniejsze prawo uzna nienawisć i walkę klasowa. Pod przemożnym wpływem marksistowskiej ideologii znalazły się wszystkie niemal polskie szkoły wyższe i centra intelektualne.

Uniwersytetem, który nie poddał się nigdy zalewającej kraj fali marksizmu, był Katolicki Uniwersytet Lubelski. W najtrudniejszych czasach stanowił jedyne w kraju, intelektualne centrum, będące ostoja dla polskiej i chrześcijańskiej kultury.
To KUL hartował i uzbrajał intelektualnie katolików polskich w ich walce o zachowanie wartości chrześcijańskich, a jednocześnie narodowych. To w KUL wykształcono po chrześcijańsku kilkadziesiąt tysięcy młodzieży świeckiej. To z KUL wyszła większość biskupów polskich, większość profesorów seminariów duchownych i tysiące polskich kapłanów. To z KUL wyszedł Prymas Tysiąclecia, ks. kard. Stefan Wyszyński. To w KUL przez 25 lat wykładał, a także się rozwijał, Ojciec Święty Jan Paweł II. To w KUL powstały tysiące książek i innych publikacji, które kształtowały oblicze intelektualne i moralne polskiego, katolickiego społeczeństwa. To w KUL wygłoszono dziesiątki tysięcy wykładów i referatów, które nie pozostały bez wpływu na światopogląd słuchaczy. To KUL przyjmował do pracy ludzi prześladowanych za poglądy polityczne, najpierw AK-owców, po roku 1968 studentów wyrzuconych z różnych polskich uczelni za tzw. wypadki marcowe, a po roku 1981 prześladowanych działaczy Solidarności. Fakt, że dzisiaj, na naszych oczach, marksistowska ideologia rozpadła się jak domek z kart, jest w dużej mierze zasługa KUL, jego wybitnych pracowników, absolwentów i studentów. Zasługi KUL dla Polski są olbrzymie. Środowisko akademickie tej uczelni jest tego świadome, ale jednocześnie jest ono świadome, że nie tylko pracownicy i studenci KUL mogą j być z nich dumni.

Pomoc Kościoła dla KUL

Mamy pelną świadomość, że KUL nie przetrwałby trudnych czasów, że nie byłby w stanie utrzymać się i spełnić swoich zadań, gdyby nie wspierał go wielki polski Kościół, ofiarne polskie społeczeństwo i nadzwyczaj ważna i wiele znacząca pomoc naszych szlachetnych przyjaciół żyjących poza granicami kraju. Pomoc ekonomiczna, także równie ważne wsparcie moralne, które KUL uzyskał od Polonii i od rządów krajów zachodnich, w tym wyjątkowo silne poparcie ze strony Stanów Zjednoczonych i Kanady, miały walor wprost nieoceniony.
W imieniu całej społeczności akademickiej KUL pragnę z serca podziękować wszystkim naszym Dobroczyńcom i Przyjaciołom w USA i Kanadzie. Słowa szczególnej wdzięczności kieruje pod adresem Czcigodnego Ojca Doktora Korneliana. który w Godzinie Różańcowej, mającej olbrzymie znaczenie religijne i patriotyczne dla Polaków żyjących w Ameryce Północnej, od lat mówi swoim słuchaczom o KUL i jego problemach. Ojcu Kornelianowi, Jego Współpracownikom i wszystkim naszym Przyjaciołom za ich wielkie serce, za okazywaną nam, a przez nas całemu polskiemu społeczeństwu pomoc składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o stałej modlitwie w ich intencji. Katolicki Uniwersytet Lubelski, tak zasłużony dla kraju, dziś przeżywa, wskutek wielkiej inflacji i zubożenia polskiego społeczeństwa, olbrzymie problemy finansowe. Składki z ofiar zbieranych na rzecz KUL, które jeszcze przed rokiem wystarczały na pokrycie wszystkich niemal potrzeb, dziś załatwiają jedynie 25% naszych wydatków. KUL liczy prawie siedem tysięcy studentów studiujących na pięciu wydziałach oraz 1100 pracowników. Rok temu na jeden miesiąc funkcjonowania naszej uczelni wystarczało 100 mln złotych, obecnie wskutek gwałtownych podwyżek cen i w ślad za nimi idących podwyżek pensji, na jeden miesiąc potrzeba już prawie 2 miliardy złotych. Jeżeli nie otrzymamy stałych dotacji od państwa i większych ofiar od naszych przyjaciół, będziemy zmuszeni zamykać wydziały i sekcje, które z takim trudem budowaliśmy przez dziesiątki lat. Ograniczenie działalności KUL byłoby niepowetowana stratą dla polskiego i nie tylko polskiego społeczeństwa.

Obecne zadania KUL

W obecnej chwili zwracają się do nas różne środowiska intelektualne — z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Słowacji. Czech, Rumunii i Węgier, by nasi profesorowie pomogli im zakładać wydziały teologiczne i filozoficzne, byśmy na studia przyjmowali studentów z tych krajów, byśmy przygotowali dla nich liczne podręczniki, zwłaszcza z teologii, filozofii, prawa, ekonomii i nauki społecznej Kościoła, Stolica Apostolska Pragnie, aby KUL stał się centrum intelektualnym dla całej Europy srodkowo-wschodniej. Poza wielkimi stratami ekonomicznymi, które w Polsce spowodowały rządy ludzi kierujących się idealistyczna, całkowicie odbiegającą od rzeczywistości koncepcja państwa i gospodarki, nastąpiły jeszcze większe szkody w zakresie mentalności "arodu. W ciągu ostatnich 45 lat nastąpił proces sowietyzacji umysłów ludzi żyjących w Polsce i w innych krajach Europy środkowo-wschodniej. Przejawia się ona w niewłaściwym stosunku tych ludzi do pracy, do własności, do obowiązków społecznych, do drugiego człowieka. Odwrócenie tego procesu, odbudowa ducha narodu to sprawy niezmiernie trudne i długotrwałe. Konieczne jest wychowanie
nowych elit intelektualnych i moralnych, które będą stopniowo zmieniać całe społeczeństwo. Katolicki Uniwersytet Lubelski podejmie się tych wszystkich zadań. Kadrowo jest do (ego przygotowany. Brakuje mu jednak obecnie środków finansowych. Jeżeli je uzyska, stanie na pewno na wysokości zadania.

Kolegium im. Jana Pawła II

W imieniu calej naszej Uczelni pragnę serdecznie podziękować Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej, naszym Przyjaciołom w obu tych krajach. Parafiom i Duchowieństwu diecezjalnemu i zakonnemu za hojne dary składane na fundusz budowy Kolegium Jana Pawla II.
W skład Kolegium wchodzą: gmach główny, stołówka dla studentów, drukarnia uniwersytecka oraz hotel dla dojeżdżających profesorów i dla gości zagranicznych. Dotychczas wybudowaliśmy już hotel. Stołówka i drukarnia są już na ukończeniu. Po wykończeniu gmachu dla drukarni rozpoczniemy budowę gmachu głównego. Wierzymy mocno, że Opatrzność, która prowadzi nasz uniwersytet od 72 lal, przeprowadzi go bezpiecznie także przez obecne zagrożenia i trudności.

O. Kornelian:
Serdecznie dziękuje, Księże Rektorze, za tak głęboka refleksję, która uświadamia nam fakt, że Katolicki Uniwersytet Lubelski wychodzi dziś daleko poza granice Polski, niosąc tani Dobra Nowinę i kształtując młodych ludzi w duchu wartości chrzścijańskich, katolickich. Jesteśmy dumni, że przez nasza wieloletnią pomoc dla KUL uczestniczymy dziś w jego sukcesach. Przez udział w budowie Kolegium Jana Pawła II ws po łotwie ramy drzwi dla młodzieży spragnionej prawdy z krajów Europy wschodniej, a także dla młodych Polaków żyjących na terenach Związku Radzieckiego. Nigdy o nich nie zapomnieliśmy.
Zachęcam Was, Drodzy Słuchacze, byście nadal wytrwale służyli rozwojowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez budowę Kolegium Jana Pawła II, bo to jest najpiękniejsza inwestycja w przyszłość Kościoła i Polski.