Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny

Radiowe przemówienie wygłoszone przez o. Korneliana Dende, OFMConv.
w ramach programu
GODZINY RÓŻAŃCOWEJ o. JUSTYNA

14-ty marca 1976

Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny

(J. Em. Ks. Kord. Jan Król)

Słowo wstępne Ojca Korneliana:

Witam Was Zacni Rodacy i Miłe Rodaczki staropolskim Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Już mówiłem Warm parę razy w tym sezonie radiowym Godziny Różańcowej o Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, który odbędzie się w Filadelfii. Jest to wielkie wydarzenie w życiu Kościoła Katolickiego. Dlatego poprosiłem Jego Eminencję Księdza Kardynała Jana Króla, arcybiskupa Filadelfii, naszego Rodaka, aby skierował do Słuchaczów Godziny Różańcowej i do Polonii swoje Pasterskie pouczenie o tym wydarzeniu.
W lutowym wydaniu "Saturday Evening Post" znany i znakomity pisarz Jakub Michener, zdobywca nagrody Pulitzera, zamieścił artykuł o Kardynale Janie Królu, arcybiskupie Filadelfii. Tytuł artykułu: "A Pilgrimage for Peace". W duchu pokoju Kardynał Król odbył pielgrzymkę w roku 1974 do Ziemi Świętej, do Egiptu i Libanu. W poprzednich latach odwiedził Polskę, z okazji uroczystości na cześć błogosławionego Maksymiliana Kolbe. Odwi¬dził też Irlandię i Indie . . . Pisarz Michener w swym artykule przedstawia Kardynała Jana Króla jako dostojnika oddanego całkowicie Kościołowi i jako człowieka wrażliwego na wszystkie sprawy ludzkie, szczególnie ludzi prostych, pracujących, cierpiących, dzieci i młodzieży, na sprawę rodzin i pokoju w świecie. W skomplikowany świat spraw ludzkich wnosi wszędzie optymizm chrześcijański, wierząc mocno, że Konstytucja Chrześcijańska zawarta w Ewangelii, a szczególnie w Ośmiu Błogosławieństwach Bożych wyzwoli człowieka.

W niesprawiedliwych stosunkach ludzkich Ewangelia wlewa nadzieję do zbolałych serc.
Błogosławieni, czyli szczęśliwi, pokój czyniący. Działają po myśli Boga, są nazwani synami Bożymi. Ksiądz Kardynał Król czuje się wszędzie jak u siebie, bo występuje w obronie pokoju w imię Ewangelii. Pokój może zapanować tylko wtedy, gdy cała ludzkość przyjmie duchowe zasady Ewangelii. Tymczasem nie brakuje w świecie wrogości, rozłamów, egoizmu gospodarczego, dążenia niesprawiedliwego do panowania nad słabszymi. Taka niesprawiedliwa agresywność pomnaża niedolę ludzi prostych i biednych.

Ksiądz Kardynał stał się też obrońcą rodziny i życia nienarodzonych dzieci i występuje śmiało przeciw uchwale Najwyższego sądu o aborcji.
Kardynał Król służy Kościołowi i społeczeństwu. Latem bieżącego roku będzie służył jako Gospodarz 41 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Filadelfii. Choć jest niezwykle zajęty jego przygotowaniem, chętnie zgodził się skierować głos na Godzinie Różańcowej do Radiosłuchaczy i do Polonii w sprawie Kongresu Eucharystycznego. Ochotnym sercem przyjmijcie Jego Pasterskie pouczenie o Najświętszym Sakramencie. Wobec tego oddaję głos Dostojnemu i Kochanemu Gościowi Godziny Różańcowej.

J. Em. Ks. Kardynał Jan Król:

Kochani Słuchacze Godziny Różańcowej! Polonio Amerykańska i Kanadyjska!
Dzięki uprzejmości i dobroci Ojca Korneliana, Dyrektora programów Godziny Różańcowej, korzystam ze szczególnej okazji, aby spotkać się z Wami przez pośrednictwo fal eteru. Tym razem podzielę się z Wami szczególną radością.
Otóż mnie, Waszemu rodakowi, arcybiskupowi Filadelfii, przypadł honor gospodarza 41 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Będę więc przyjmował i witał przedstawiciele lokalnych Kościołów przybywających z całego świata, którzy przez odrębność rasy, narodowości, języka, i kultury tworzą ową wspaniałą mozaikę Kościoła Powszechnego. Kongres Eucharystyczny ukaże nam wspaniałość Kościoła Powszechnego, Namiestnika Chrystusowego w osobie Ojca świętego Pawła VI, pasterzy, kapłanów, osoby zakonne i wiernych z całego okręgu ziemi. Mam nadzieję, że przybędzie Ojciec Święty, jeśli mu zdrowe pozwoli. Będzie to jego oficjalna, pasterska wizyta. Przewodzić nam będzie w składaniu czci Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. W roku 1965 wystąpił już w naszym Kraju z orędziem pokoju w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, ale obecnie zamierzona wizyta będzie szczególnie uroczystą wizytą Papieża w naszym Kraju.

Z całą pewnością Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny będzie najbardziej uroczystym i jasnym wydarzeniem Roku Jubileuszowego Stanów Zjednoczonych, w dwusetną rocznicę ogłoszenia niepodległości i narodzin naszego państwa.
Filadelfia jest miastem braterskiej miłości i kolebką naszego państwa. Kongres Eucharystyczny podkreśli nasze nadprzyrodzone braterstwo w Chrystusie, który pozostał z nami w Najświętszym Sakramencie. Kulminacyjne uroczystości państwowe przeżyjemy 4 Lipca w nasze święto narodowe, zaś miesiąc później - bo od l do 8 sierpnia pośpieszymy na Kongres Eucharystyczny do Filadelfii.
W związku z religijną uroczystością Kongresu, zwracam się do Was, Amerykanie polskiego pochodzenia, z wielką prośbą. Stanowicie wielką i żywą cząstkę Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Ożywia Was szlachetne i święte dziedzictwo wiary niezachwianej w Najświętszy Sakrament, w dobroć Ojca niebieskiego, w opiekę Matki Najświętszej. Dlatego przychodzę do Was z prośbą o pomoc duchową. W swoich pięknych, polonijnych kościołach, które są trwałym pomnikiem Waszej wiary w Najświętszy Sakrament, z tym większą żarliwością czcijcie "święte tajemnice Ciała i Krwi Pańskiej". Z żywą wiarą w Najświętszy Sakrament łączy się nadzieja odrodzenia duchowego i rozwoju Kościoła. Proszę więc Was bardzo! W okresie przygotowań Kongresu i w czasie jego trwania, módlcie się, jak na uroczystość Bożego Ciała, do Pana, aby "łaskawie udzielił Kościołowi swojemu darów jedności i pokoju", i błogosławił organizatorom Kongresu Eucharystycznego. Niech Kongres Eucharystyczny zjednoczy nasze serca w miłości do Pana, który ponawia swą Najświętszą Ofiarę na tylu ołtarzach w naszym pięknym Kraju. To Ojcowie i Praojcowie Wasi zdobyli się na wielką ofiarę, gdy budowali piękne kościoły, bo miłość do Najświętszego Sakramentu wyzwalała i ciągle wyzwalać będzie w każdym miłującym sercu niespożyte moce Boże.

Filadelfia - miasto Kościuszki i Pułaskiego

Podziwiamy przedziwne drogi Opatrzności Bożej. Oto dzieje Filadelfii mówią o naszych dwu wielkich bohaterach, którzy są chlubą całej Polonii, o generałach Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszce. Właśnie w sierpniu 200 lat temu, do Filadelfii przybył znakomity oficer i szlachetny człowiek, trzydziestoletni Kościuszko i rozpoczął kampanię walk o wolność naszego Kraju. W Filadelfii witał go Kongres Kontynentalny, bo liczył na jego inżynieryjne i wojskowe umiejętności i na potrzebny hart ducha i zlecił mu przygotowanie obrony Filadelfii, zbudowanie umocnień na rzece Delaware i fortów wojennych. Nieprzyjacielski bowiem atak floty mógł zagrozić miastu. Kościuszko wyśmienicie wywiązał się z tego zadania.
W rok po Kościuszce do Filadelfii przybył Kazimierz Pułaski. Pod Filadelfią spotkał się z generałem Washingtonem. a w Filadelfii z Janem Hancock, prezydentem Kongresu, by objąć dowództwo nad amerykańską konnicą. W Filadelfii przed Independence Hali przedefilował nieco później ze swoim Legionem. Wszyscy członkowie Kongresu wyszli oglądać tę paradę i bili mu rzęsiste brawa.

Ufamy, że teraz z nieba patrzą na to, co się tu dziać będzie w czasie Kongresu Eucharystycznego. Może Opatrzność Boża za ich ofiarny trud i ofiarę z życia pozwoliła mnie pasterzować archidiecezją filadelfijską, przyjmować Ojca Świętego, najwyższych dostojników Kościoła, pasterzy, kapłanów, misjonarzy świata, rzesze Ludu Bożego i umiłowane rodziny Polonii na Kongresie Eucharystycznym.
Zdaję się z tym całkowicie na Opatrzność Bożą i już teraz rozsyłam do W7as święte wici i zwołuję Was wszystkich na ten religijny zjazd wokół naszego Eucharystycznego' Pana. Przybywajcie sami! Przyślijcie swoje dzieci, byśmy zbiorowo oddali cześć naszemu Bogu utajonemu w Najświętszym Sakramencie.

Co to jest Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny?

Co to jest Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny? Jest to zebranie Kościoła Powszechnego w jakimś sławnym mieście w różnych krajach, w tym wypadku w Stanach Zjednoczonych, w Filadelfii. Służy następującym celom: pogłębia zrozumienie Tajemnicy Eucharystii i rozpala w sercach miłość do Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie Eucharystii, ożywia nabożeństwa do Eucharystii, szerzy cześć dla Najświętszego Sakramentu, głosi rodzinie ludzkiej dobrą nowinę o Eucharystii, bo Eucharystia. Chleb Anielski, zaspakaja największy głód człowieka.
Na Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym chcemy zamanifestować publicznie wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa, Zbawiciela swata, w sakramencie Eucharystii. Będziemy manifestować tę wiarę wobec prezydentów, władców, królów, wodzów, naukowców i zwykłych ludzi i całej ludzkości. Wszyscy dziś szukamy pomocy u Boga. Damy świadectwo Chrystusowi, uczcimy Go za to, że pozostaje z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki" (Hbr 13, 8). "On jest początkiem" (Gol 1,18) i celem wszystkiego (Ap 22,13); "Ojcem przyszłego wieku" (Iz 9, 5) ; Według odwiecznych postanowień Bożych wszystko należy zjednoczyć w Chrystusie (Ef l, 10); "nie ma w żadnym innym zbawienia", tylko w Nim (Dz 4, 12). Królestwo Chrystusa jest królestwem dusz odkupionych, nie jest z tego świata, ale jednoczy ludzi na tym świecie, a członkom tego królestwa żadne sprawy ludzkie nie są obce. Chrystus uświęca wszystkie dziedziny życia.

Eucharystyczny Kongres zgromadzi nas przy Chrystusie, Pasterzu dusz naszych. Na tym uroczystym zgromadzeniu przypomni nam nakaz: "Idźcie ... i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu" (Mt 28, 19), uświęcając i pozyskując je dla Ewangelii, dla zbawczych mocy Chrystusa.
Ośrodkiem uroczystości będzie zatem Eucharystia, którą żyje cały Kościół i dzięki której się jednoczy. Wszyscy uczestnicy Kongresu zadokumentują swą wiarę, miłość i cześć względem Jezusa ukrytego w Hostii; wypowiedzą i wyśpiewają swą wdzięczność za uświęcającą nas Ofiarę Najświętszą Mszy, za duchowy pokarm, tak konieczny na drodze naszej ziemskiej pielgrzymki do królestwa Bożego. Eucharystyczna. Ofiara jest równocześnie pamiątką zbawczej męki i śmierci naszego Zbawiciela na krzyżu. Ten przedziwny Sakrament wymaga od nas czystości serca w oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa na ziemię w chwale i majestacie.

Historia Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych

Dotąd odbywały się kongresy polityczne, medyczne, prawnicze, naukowe . . . Świecka pani, Maria Tamisier, zmarła w 1910 roku we Francji, podsunęła myśl Kongresu Eucharystycznego. Zachęcała do pielgrzymek do cudownych miejsc związanych z Eucharystią. W 1873 roku Maria Tamisier była świadkiem zjazdu 60 członków parlamentu francuskiego w Paray-le-Monial. Widziała ich wszystkich klęczących w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem, w miejscu gdzie Chrystus objawił swą wolę świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Ci przedstawiciele parlamentu postanowili wprowadzać i popierać zasady chrześcijańskie i przeciwstawiać się bezbożnictwu. Pierwszy Kongres Eucharystyczny odbył się w Lilie, we Francji w roku 1881. Pierwszy Kongres Eucharystyczny poza Europą odbył się w Jerozolimie w 1893 roku. Na Zachodniej Półkuli pierwszy Kongres Eucharystyczny urządzono w Montrealu w roku 1910. Papież Pius XI zadecydował, że Kongresy Eucharystyczne będą się odbywały co drugi rok. Pamiętamy ostatnie Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne w Bombaju, w Indii, w Bogocie, stolicy Kolumbii i w Sydnej, w Australii.

Papież Jan XXIII pragnął, aby 38 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbył się w Indii, gdzie katolicy stanowią znikomą mniejszość, bo tylko dwa pro cent całej ludności. Kościół chciał zbliżyć się do biednych i przyjść im z pomocą. Papież Jan XXIII przejmował się palącymi problemami obecnego świata. Jednym z tych problemów jest głód fizyczny i duchowy znacznej części ludzkości. Śmierć zaskoczyła Jana XXIII, więc jego pragnienie spełnił jego następca na stolicy świętego Piotra - Paweł VI. Papież Paweł VI osobiście udał się do Bombaju na Kongres w grudniu 1964 roku, brał w nim udział, a ponadto spotkał się z wyznawcami hinduizmu, mahometanizmu i z członkami rządu indyjskiego.
Papież Paweł VI przybył również na Kongres Eucharystyczny do Bogoty w Kolumbii, w Południowej Ameryce w roku 1968. Kongres jest jakby symbolicznym, krótkim postojem w naszej drodze i pielgrzymce do Boga i naszego wspólnego domu w niebie. Kościół bowiem towarzyszy ludzkości w jej dziełach, dzieli jej troski, cierpienia, trudności, aspiracje i pragnienia i spełnia posługę zbawienia głównie przez Eucharystię. Ona jest trwałym i pewnym ziarnem jedności, nadziei i zbawienia całej rasy ludzkiej.
Przejmujące spotkania Papieża z biednymi w Bombaju i biednymi rolnikami Kolumbii dotąd wyzwalają energię Kościoła wobec biedy, niesprawiedliwości społecznej i braku chrześcijańskiej miłości. Papież przybył do biednych.

Chrześcijanie zaś zebrani wokół Eucharystii lepiej pojmują, że kto się nią karmi, musi być wrażliwy na nędzę i głód bliźnych. Same słowa, same obietnice, same teorie nie zaspokoją wielkich potrzeb materialnych i duchowych. Wszyscy powinniśmy się wzajemnie miłować i śpieszyć sobie z pomocą braterską.

Hasło i temat 41-go Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego

Kongres Eucharystyczny w Filadelfii będzie drugim z kolei Międzynarodowym Kongresem w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy odbył się w Chicago, w 1926 roku, a więc 50 lat temu.
Kongres w Filadelfii przypada na okres wielkiego kryzysu religijnego w całym świecie, który nie ominął i naszego kraju. U nas na 210 milionów obywateli, jest 48 milionów katolików, z czego połowa nie uczęszcza na niedzielną Mszę święta. 101 milionów Amerykanów nie wyznaje żadnej wiary. Zanik wiary i odstępstwo od przykazań Bożych osłabiają nasze rodziny i więź społeczną. Kongres Eucharystyczny pragnie ożywić ducha religijnego w społeczeństwie naszym i naświetlić najbardziej pałace problemy współczesnego życia prawdą Ewangelii. Potrzeba więc światłych o odważnych przemyśleń i wielkiej energii najznakomitszych specjalistów i najszlachetniejszych serc.

Zwracamy się do Eucharystii — źródła światła i mocy duchowej. Głównym tematem Kongresu jest hasło: "Eucharystia i głód Rodziny Ludzkiej". Szczegółowo przemyślimy głód Boga, głód chleba, głód wolności i sprawiedliwości, głód miłości, głód prawdy, głód zrozumienia, głód pokoju, głód Jezusa—Chleba Żywota.
Spodziewamy się, że te rozważania i prace Kongresu, a przede wszystkim wzmocniona miłość do Najświętszego Sakramentu, wywrą głęboki i trwały wpływ zarówno na chrześcijan jak i na niechrześcijan. Przez Ofiarę Mszy świętej, przez ożywioną wiarę, i we wspólnych modlitwach przed Najświętszym Sakramentem uprosimy sobie u Boga obfite błogosławieństwa dla naszej Ojczyzny, dla Polonii, dla naszych miast i osiedli i dla całego świata. Kongres głosić będzie pierwszeństwo ducha i powszechnej miłości wśród ludzi.

Nasz Kraj potrzebuje pomocy Bożej. Od zakończenia II wojny światowej pragnie przewodzić w świecie. Mamy rzeczywiście do dyspozycji precyzyjne narzędzia naukowe, cuda techniki, jakby szczyt osiągnięć umysłu ludzkiego. Potrzeba nam jedynie zasad ludzkich, humanitarnych, chrześcijańskich - zasad Ewangelii, byśmy tych narzędzi nie używali nigdy przeciw człowiekowi, ale dla jego dobra. Kościół w trudnym okresie podaje zasady działania ludzkiego i chrześcijańskiego. Katolicka Polonia i katolicy mają wielkie zadanie do spełnienia. Mamy nadzieję, że naród amerykański odrodzi się duchowo, bo przecież swą Deklarację Niepodległości, Konstytucję i rządy demokratyczne oparł na zasadach Ewangelii. Chodzi tylko o to, by, katolicy przewodzili temu duchowemu odrodzeniu, byśmy zasady chrześcijańskie sami wcielali w życie rodzinne, społeczne i państwowe. Cały świat przyjmie z chęcią przewodnictwo Stanów Zjednoczonych, jak korzysta już z naszego chleba, gdy zasady naszego postępowania będą wypływać nie z chęci przewagi politycznej, gospodarczej, kulturalnej, lecz z ducha Ewangelii i miłości Chrystusowej. Tragicznie zmarły, duchowy przywódca Indii. Mahatma Gandhi wyczuwał, że: "istotne posłannictwo Ewangelii, to posłannictwo miłości".

Ekumeniczny aspekt Kongresu

Eucharystia jest zarówno znakiem jak i przyczyną jedności najpierw pośród samych chrześcijan. Rozbicie chrześcijan jest największym zgorszeniem innowierców i pogan. Tej upragnionej jedności trzeba przede wszystkim dziś w trwającej rozprawie między światem ducha a materializmem, między Bogiem a szatanem, między tyranią wojującego bezbożnictwa a wolnością chrześcijańskiej miłości. Międzynarodowy Kongres w Filadelfii wzywa do jedności przede wszystkim chrześcijan. Wzywa bowiem do umocnienia wiary w Eucharystię. Następnie chrześcijanie pragną współpracować i z innowiercami, mahometananami, hindusami, żydami w imię chrześcijańskiej miłości. Spodziewamy się, że Kongres Eucharystyczny będzie największą manifestacją religijną obchodów Dwusetlecia Ameryki i dlatego już obecnie pracuje 10 komitetów, a między innymi - Komitet Udziału Chrześcijan i Innych Kościołów. Do współpracy są zaproszeni duchowni i świeccy większych ugrupowań religijnych, a przede wszystkim Episkopalny Kościół Stanów Zjednoczonych, Kościoły Luterańskie w Ameryce i Kościół Prawosławny w obu Amerykach.

Kongres okazja przeżyć religijnych, kulturalnych, estetycznych

Kongres Eucharystyczny będzie głębokim przeżyciem religijnym ale o dużym wachlarzu kulturalnym, estetycznym i naukowym. Będą więc wykłady i dyskusje naukowe, religijne koncerty, występy chórów religijnych, przedstawienia teatralne o tematyce religijnej i moralnej, wystawy katolickie. Między innymi zaprosiłem sławną w świecie zakonnicę, Matkę Teresę z Kalkuty, przez wielu uważaną za świętą żyjącą pośród nas. Przemówi ona w imieniu wszystkich nędzarzy świata - głodnych, bezdomnych, chorych i wygnańców, bo w duchu miłości chrześcijańskiej im przede wszystkim służy.
Wspaniała różnorodność kultur, tradycji, obrządków, strojów uwidoczni fakt, że Kościół należy zarówno do Wschodu jak i do Zachodu, do całego okręgu ziemi i wszędzie czuje się jak u siebie w domu. Kongres będzie jawną ilustracją słów skierowanych niegdyś przez Ojca Świętego Pawła VI do biskupów hinduskich: "Kościół katolicki nie żąda od nikogo opuszczenia tradycji i zwyczajów rodzimych; nie wymaga od nikogo przyswajania sobie obcych sposobów bycia . . . On nie jest związany z żadnej, poszczególną kulturą; jest u siebie 7, tymi wszystkimi, którzy zachowują przykazania Boże".

W mozaice ludów wchodzących w skład Kościoła Bożego, będą również Polacy. Dzień 7 sierpnia będzie dniem Polaków i Polonii. Na stadionie Weteranów zbiorą się przedstawiciele Polonii Świata i podczas Mszy świętej koncelebrowanej przez Biskupów z Polski i ze Stanów Zjednoczonych okażą swa żywą wiarę w Najświętszy Sakrament. Będziemy się modlić o pokój między narodami oparty na miłości i sprawiedliwości.
W dniu zakończenia Kongresu, dnia 8 sierpnia, Mszę świętą na stadionie odprawi Ojciec Święty Paweł VI, przy udziale 250 tysięcy wiernych, którzy będą dziękować Chrystusowi za cud Eucharystii. Spodziewamy się, że na Kongres przybędzie około półtora miliona pielgrzymów. Nie każdy będzie mógł w nim wziąć udział. Każdy jednak z Was może łączyć się z nim duchowo. Do takiego duchownego udziału zapraszam Was wszystkich, a przede wszystkim cierpiących i chorych.
W Wielkim Poście lub w czasie wyznaczonym przez naszych Biskupów spełniajcie praktykę zwaną "Operation Rice Bowl", o której Warn mówił Ojciec Kornelian. W tym czasie powstrzymujcie się w każdą środę od spożywania potraw mięsnych, a zaoszczędzone pieniądze złóżcie do miski z przeznaczeniem dla głodujących w świecie. Wzywajcie na nabożeństwa liturgiczne w parafiach w tym okresie duchowo zaniedbanych i obojętnych, by odrodzili się duchowo, wierniej uczestniczyli w religijnym życiu parafii i przez szczerą pokutę wrócili do Ojca niebieskiego.
Przejmijmy się napomnieniem poganina, Mahatmy Gandhiego: "Wpierw radziłbym chrześcijanom, by zaczęli żyć tak, jak żył Chrystus. Po drugie: Radziłbym im, by swą religię zamienili w czyn, nie zniekształcając w niczym słów Chrystusowych. Po trzecie: Zwróciłbym uwagę, by wszędzie stawiano na pierwszym miejscu miłość, bo miłość jest ośrodkiem i duszą chrześcijaństwa. Po czwarte: Zaleciłbym im, by starali się z większym zrozumieniem podejść do religii niechrześcijańskich, i by uznali to, co w nich jest dobrego, oraz by okazali więcej miłości myślącym inaczej niż oni sami".

Sygryda Undset, wielka skandynawska konwertytka, wypowiedziała kiedyś te przejmujące słowa: "Chrystus nie zawiódł jeszcze nikogo, ale zawodzą chrześcijanie". Oby nikt z nas nie zawiódł!
Punktem centralnym, do którego będą zwracały się spojrzenia wszystkich uczestników Kongresu będzie monstrancja, a w niej Jezus w Hostii świętej. Chrystus jest z nami po wszystkie dni. Jest świadkiem naszego życia i źródłem duchowych sił w pielgrzymce, życia do Ojca niebieskiego. Naśladujmy Chrystusa aż do tego stopnia, byśmy mogli wyznać: "Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus" (Gal 2, 20).
Chrystus przez nas pragnie jak w monstrancji ukazywać się ludziom - kochać ich - dobrze im czynić - przebaczać - modlić się do Ojca - cierpieć - zaprowadzać pokój i sprawiedliwość.

Na koniec pragnę z Wami odmówić modlitwę Kongresu Eucharystycznego:

"Ojcze niebieski, stworzyłeś nas dla Siebie; Serca nasze nie zaznają spokoju, dopóki nie spoczną w Tobie. Wypełnił to nasze pragnienie przez Jezusa, Który jest Chlebem Żywota, Byśmy mogli świadczyć, że tylko On Może zaspokoić głód rodziny ludzkiej. Mocą Twego Ducha Poprowadź nas do uczty niebieskiej, Gdzie radować się będziemy oglądaniem Twej chwały, Na wieki wieków. Amen!"

Na koniec również jednoczę się z Wami wszystkimi myślą i sercem, z rodzicami i dziećmi, z Waszymi krewnymi i znajomymi, cierpiącymi, osamotnionymi, chorymi, staruszkami. Z okazji Kongresu Eucharystycznego w Filadelfii, pragnę wyjednać Wam obfite dary Boże w Imię Ojca - i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus utajony w Najświętszym Sakramencie Eucharystii.

Ojciec Kornelian:
Bardzo się cieszę, że słowa pasterskiego pouczenia o Kongresie Eucharystycznym - o Eucharystii dotarły za pośrednictwem radia do licznych rodzin Polonii. Najświętszy Sakrament jest sercem Kościoła, jest życiem naszych serc. Mam nadzieję, że tak doniosłe wydarzenie, jakim jest Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, będzie Wam bliższe. Będziecie z miłością wyczekiwać Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Cała Polonia będzie w duchu wiary przeżywać Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Niech serdeczne i proste słowa, któreście słyszeli, umocnią W7aszą wiarę w Najświętszy Sakrament, rozbudzą praktykę pobożnej Komunii świętej, pobudzą do udziału we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej.
W imieniu wszystkich radiosłuchaczy Godziny Różańcowej i Polonii dziękuję z głębi serca Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi za proste i serdeczne pouczenie o Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym i o Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Życzę błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Częstochowskiej w przygotowaniu Kongresu Eucharystycznego i we wszystkich pracach w czasie jego trwania.
Za okazane nam serce pasterskie, Polonia zawsze wierna Bogu i Matce Najświętszej, odwdzięczy się wzajemnie sercem i gorącymi modlitwami w intencji Jego Eminencji Księdza Kardynała.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza